Pravidla Závada: Může být pro jednoho hráče pohyblivá, zatímco pro druhého nepohyblivá?

Pravidla2016-ilustrace250Jednoznačná odpověď zní ANO. Nejjednodušším příkladem jsou fyzické možnosti hráče, které jsou bezesporu výrazně rozdílné například u malého dítěte nebo u trénovaného profíka. Pokud bude nějaká obvykle pohyblivá závada (uměle vytvořený předmět - například plný odpadkový koš, ale také například kolíky od vodní překážky pevně zatlučené do ztvrdlé země atd.) pro někoho se slabší fyzickou dispozicí neodstranitelná, stává se nepohyblivou závadou.

Definice závady (Obstructions)
„Závada" je cokoli uměle vytvořeného včetně umělých povrchů a okrajů
silnic a cest, jakož i umělý led, kromě:
a. předmětů určujících hranice hřiště jako stěny, ploty, kolíky a zábradlí;
b. jakékoli části nepohyblivého uměle vytvořeného předmětu, která je mimo
hřiště; a
c. všech konstrukcí prohlášených Soutěžním výborem za nedílnou součást
hřiště.
Závada je pohyblivá, jestliže může být přesunuta bez vynaložení nadměrného
úsilí, bez nepřípustného zdržování hry a bez poškození. V opačném případě
se jedná o nepohyblivou závadu.
Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, ve kterém prohlásí
určitou pohyblivou závadu za nepohyblivou.

Pravidlo 24 Závady

24-1. Pohyblivá závada
Hráč může beztrestně využít následující úlevu od pohyblivé závady následovně:
a. Jestliže míč neleží v závadě nebo na závadě, smí se závada odstranit.
Pokud se míč pohne, musí se vrátit na původní místo. Jestliže se míč
pohnul v přímé souvislosti s odstraňováním závady, není to trestné. Jinak
platí Pravidlo 18-2.
b. Jestliže míč leží v závadě nebo na závadě, smí se míč beztrestně zvednout
a závada odstranit. Míč se potom musí v poli nebo v překážce spustit, na
jamkovišti umístit, co nejblíže místu, které je přímo pod místem, na kterém
původně míč v závadě nebo na závadě ležel, avšak ne blíže jamce.
Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.
Jestliže je nějaký míč v pohybu, nesmí se odstranit žádná závada, která by
mohla ovlivnit pohyb míče, kromě obsluhované, odstraněné nebo držené
praporkové tyče nebo výstroje hráčů.
(Ovlivňování míče – viz Pravidlo 1-2)
Poznámka: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto
Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

24-2. Nepohyblivá závada
a. Překážení
Nepohyblivá závada překáží, jestliže míč leží v závadě nebo na závadě nebo
když závada překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Jestliže
hráčův míč leží na jamkovišti, překáží nepohyblivá závada na jamkovišti také
tehdy, pokud překáží v dráze patu. Překážení ve směru hry není samo o sobě
překážením ve smyslu tohoto Pravidla.

b. Úleva
Kromě případu, kdy je míč ve vodní překážce nebo podélné vodní překážce, může
hráč beztrestně využít následující úlevu od nepohyblivé závady následovně:
(i) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí jej hráč zvednout a beztrestně spustit
do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy, avšak ne blíže
jamce. Nejbližší místo úlevy nesmí být v překážce ani na jamkovišti. Když
je míč spuštěn do vzdálenosti jedné délky hole od nejbližšího místa úlevy,
musí se nejprve dotknout hřiště na takovém místě, kde nedochází k překážení
nepohyblivé závady a které není v překážce ani na jamkovišti.
(ii) V bankru: Jestliže je míč v bankru, musí jej hráč zvednout a spustit buď:
(a) beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem (i) s tím, že nejbližší
místo úlevy musí být v daném bankru a míč se musí spustit v daném
bankru; nebo
(b) s připočtením jedné trestné rány mimo bankr tak, aby původní místo,
na kterém míč ležel, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez
omezení, jak daleko za bankrem se míč smí spustit.
(iii) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně
umístit na nejbližší místo úlevy, které není v překážce. Nejbližší místo
úlevy může být mimo jamkoviště.
(iv) Na odpališti: Jestliže míč leží na odpališti, musí jej hráč zvednout a beztrestně
spustit v souladu s výše uvedeným odstavcem (i).
Míč zvednutý podle tohoto Pravidla se smí očistit.
(Míč se zakutálí do polohy, v níž dochází ke stejnému překážení, od kterého
hráč využil úlevu – viz Pravidlo 20-2c(v))
Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Pravidla, jestliže (a) je rána
zjevně neproveditelná, a to kvůli překážení něčeho jiného než nepohyblivé
závady, nebo (b) by k překážení nepohyblivé závady docházelo pouze při
zjevně bezdůvodné ráně nebo při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji,
švihu nebo směru hry.
Poznámka 1: Jestliže je míč ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky),
nemůže hráč využít úlevu od překážení nepohyblivé závady. Hráč musí buď
hrát míč, jak leží, nebo postupovat podle Pravidla 26-1.

Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit nebo umístit podle tohoto
Pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.
Poznámka 3: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo určující, že hráč musí
určit nejbližší místo úlevy, aniž by při tom postupoval nad danou závadou,
skrze ni nebo pod ní.

24-3. Míč v závadě nenalezen
Je otázkou skutkové podstaty, zda míč, který nebyl nalezen poté, co byl
zahrán směrem k závadě, je v této závadě. Aby bylo možno použít toto Pravidlo,
musí být známo nebo prakticky jisté, že míč je v závadě. Jinak musí hráč
postupovat podle Pravidla 27-1.
a. Míč v pohyblivé závadě nenalezen
Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v pohyblivé
závadě, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem a využít úlevu
podle tohoto Pravidla. Pokud se tak rozhodne, musí závadu odstranit a musí
míč v poli nebo v překážce spustit, na jamkovišti umístit, co nejblíže místu,
které je přímo pod místem, kde míč naposledy překročil vnější obvod pohyblivé
závady, avšak ne blíže jamce.
b. Míč v nepohyblivé závadě nenalezen
Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v nepohyblivé
závadě, může hráč využít úlevu podle tohoto Pravidla. Pokud se
tak rozhodne, musí se určit místo, kde míč naposledy překročil vnější obvod
nepohyblivé závady. Pro potřeby tohoto Pravidla se pak uvažuje, jako by míč
ležel na tomto místě. Hráč pak musí postupovat následovně:
(i) V poli: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady
v místě, které je v poli, může hráč beztrestně nahradit míč jiným míčem
a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(i).
(ii) V bankru: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé závady
v místě, které je v bankru, může hráč beztrestně nahradit míč jiným
míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(ii).
(iii) Ve vodní překážce (včetně podélné vodní překážky): Jestliže míč naposledy
překročil vnější obvod nepohyblivé závady v místě, které je ve vodní
překážce, hráč nemá nárok na beztrestnou úlevu. Hráč musí postupovat
podle Pravidla 26-1.

(iv) Na jamkovišti: Jestliže míč naposledy překročil vnější obvod nepohyblivé
závady v místě, které je na jamkovišti, může hráč beztrestně nahradit míč
jiným míčem a využít úlevu podle Pravidla 24-2b(iii).

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...